Notice & Takedown

Onderstaande procedure is van kracht indien Xillion klachten ontvangt over materiaal dat één van haar klanten aanbiedt en wordt gehost binnen het netwerk van Xillion ICT Solutions B.V. Deze procedure volgt de richtlijnen van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en is opgesteld door ICTRecht.

Tussenpersoon: Xillion ICT Solutions B.V.
Klant: de klant van Xillion ICT Solutions B.V.

 1. Als Tussenpersoon een klacht ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Tussenpersoon de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Tussenpersoon de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 3. Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Tussenpersoon de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Tussenpersoon geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld.
  Tussenpersoon informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Tussenpersoon de volgende stappen.
 4. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:
  • a. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en er geen sprake is van een noodsituatie, verzoekt hij de Klant alsnog het materiaal te verwijderen. Als Klant dit niet binnen 1 dag heeft verwijderd dan verwijdert of blokkeert Tussenpersoon het materiaal en informeert de Klant en melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  • b. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 5. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:
  • a. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  • b. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 6. Indien er naar het oordeel van Tussenpersoon sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal Tussenpersoon binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient eenspoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.
 7. Als er sprake is van een opsporingsbelang kan Tussenpersoon besluiten de informatie om die redenen online te laten staan. In dit geval informeert Tussenpersoon uitsluitend de melder.
 8. In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Tussenpersoon zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:

 •  Als Tussenpersoon zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur.
 • De juridisch adviseur zal Tussenpersoon informeren over de te nemen stappen. Tussenpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de Klant en melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

Bij het daadwerkelijk verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal handelt Tussenpersoon zorgvuldig en in proportie, waarbij Tussenpersoon zoveel mogelijk voorkomt dat legaal materiaal van Klant of anderen ontoegangelijk wordt gemaakt. Middels onderstaand formulier kunt u een klacht indienen over materiaal dat één van onze klanten aanbiedt. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen.

  Eis van de klacht Verplicht
  Weghalen/blokkeren van het materiaalAfgifte van NAW-gegevens van de plaatser

  Grond van de klacht Verplicht
  Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van melderRacistische, haatzaaiende of discriminerende uitlatingSmaad, laster, belediging of bedreiging richting de melderSchending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)Kinderporno of andere illegale pornografische publicatieComputercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)Anders

  Indien rechten worden geschonden: is melder rechthebbende of gerechtigd om namens rechthebbende op te treden? Verplicht
  JaNee

  Is geprobeerd de plaatser van het materiaal te benaderen? Verplicht
  JaNee

  Is er sprake van een spoedmelding? Verplicht
  JaNee

  Melder verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld, dat de verstrekte informatie klopt en dat de melder alle schade zal vergoeden als blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt. Verplicht

  Adviesgesprek aanvragen